Skip to main Content

ISOMETRIC Series

แร็คเกต Isometric ถูกออกแบบให้ความยาวของเส้นเอ็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนบนหน้าเอ็นเท่ากัน ทำให้ได้ Sweet spot ที่กว้างขึ้น เพื่อความแม่นยำในการตีที่ต่อเนื่องแม้ว่าจะตีลูกไม่ถูกจุดศุนย์กลาง

ติดตาม YONEX